NEW YORK, NY 10019
NO. 646 968 0628

שירותים נוספים/

כולנו זקוקים למנוחה מהחיים הסוערים בעיר הגדולה. כל פרט ופרט בפרויקט NINE52 הותאם במיוחד לצורכיהם של תושבי העיר העסוקים, כדי לספק להם את הנוחות ואת רשמת השירות של בניין יוקרה.